Екологічний аутсорсінг

Екологічний аутсорсинг

ТОВ «Автоекоприлад» пропонує послуги з екологічного аутсорсінгу на підприємстві до якого входить :Послуги з екологічного аутсорсінгу різноманітних об'єктів, підготовка документів

 1. Ведення поточних екологічних питань на підприємстві, які включають підготовку необхідних документів визначених природоохоронним законодавством ( накази, інструкції, довідки, експертні оцінки, планування обсягів викидів, скидів та відходів ).
 2. Ведення первинного обліку з охорони навколишнього природного середовища ( повітря, вода та відходи ) щомісячно, щоквартально або щорічно.
  Підстава:Наказ Держкомстату України № 264 від 27.07.1998 р. та Постанови КМ України № 252 від 30.04.2004 р.
 3. Визначення фактичних обсягів викидів, скидів та відходів на підставі інструментальних замірів та розрахунків з урахуванням витрат сировини та матеріалів,що дозволяє суттєво зменшити плату підприємству за екологічний податок.
 4. Складання статистичних форм спостереження та сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщення відходів
  Підстава:Наказ Держкомстату України № 182 14.06.2013 р. та № 230 від 30.09.1997 р.) Податковий кодекс України .
 5. Розробка еколого-технологічних норм та нормативів, матеріальних балансів виробництв
  Підстава:Закон України «Про охорони атмосферного повітря »ст..5 Водний кодекс України ст.37,49 та 44.Закон України «Про відходи» ст.16 та 17.
 6. Розробка та погодження паспортів на ГОУ та щорічний інструментальний та технічний контроль.
 7. Розробка та погодження проектів санітарно-захисних зон ( СЗЗ) промислових об’єктів та виробництв та корегування розмірів СЗЗ .
  Підстава ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць ( від забруднення хімічними та біологічними речовинами) та ДСП « Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».
 8. Розробка та погодження документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств,установ,організацій та громадян підприємців»
  Підстава:Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 р. № 108.
 9. Проведення та погодження інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин виробничих об’єднань,промислових підприємств, організацій і установ , які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферуbr>
  Підстава:КНД 211.2.3.014-95 «Зміст звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві».
 10. Аналітичний контроль за викидами від стаціонарних джерел відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
  Підстава: Закон України «Про охорону атмосферного повітря» ст.10
 11. Розробка та погодження дозвільних документів на утворення та розміщення відходів в навколишньому середовищі
  Підстава:Закон України «Про відходи» ст..17 , Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1218.
 12. Складання та погодження реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ)Закон України «Про відходи» ст.17, Постанова КМУ від 03.08.1998 р. № 1218.
 13. Екологічний аудит об’єктів різної екологічної небезпеки
  Підстава: Закон України «Про екологічний аудит » ст..12.
 14. Оцінка ризиків на здоров’я населення

Підстава: Закон України «ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЯ) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року N 2818-VI Розпорядження КМУ України від 25 травня 2011 р. N 577-р « Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки » Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 квітня 2007 року N 184 «Про затвердження методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря» ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд